ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพล เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ถ่ายทอดแนวความคิด ทั้งที่ได้จากการอ่านและการได้เห็น ออกมาในรูปแบบของการเขียน การเขียนเรื่องจริง การเขียนเรื่องสมมุติ รวมทั้งการวางแผนและการเขียนบทวิทยุ และโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ