สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หัวหน้าสาขาวิชา: อาจารย์อมร ปิยะวาจี