ศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวโน้ม แรงจูงใจและผลกระทบทางการท่องเที่ยว ตลอดจนองค์ประกอบที่สำคัญของการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ศึกษานโยบายของรัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวโน้ม แรงจูงใจและผลกระทบทางการท่องเที่ยว ตลอดจนองค์ประกอบที่สำคัญของการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ศึกษานโยบายของรัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว