ศึกษาเกี่ยวกับ

  • ระบบแอนะลอกระบบดิจิตอล
  • ระบบตัวเลขฐานต่างๆการคำนวณด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิตอล
  • การลดรูปสมการลอจิก โดยวิธีพีชคณิต บูลลีน และแผนผังคาร์นอร์
  • การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน
  • วงจรเปรียบเทียบ และการออกแบบวงจรเบื้องต้น
  • การออกแบบวงจรลอจิกซีเควนเชียล
  • การประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
  • การแปลงสัญญาณแอนะลอกกับสัญญาณดิจิตอล

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ของกลุ่มหลักของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกซ์และคอมโพสิต แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง
พีชคณิตแบบบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตารางความเป็นจริง
แผนที่แบบคาร์โนห์ แผนที่แบบเวน วงจรเกทแบบแอนด์ ออร์ และนอร์ วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับ
วงจรชิพท์ริจิสเตอร์ การออกแบบวงจรดิจิทัลฟังก์ชันต่าง ๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใช้วงจรรวม
วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรเข้ารหัส และอุปกรณ์ลอจิก ที่สามารถโปรแกรมได้แบบต่าง ๆ
สัญญาณในระบบดิจิทัลแบบต่าง ๆ การตรวจสอบและกำจัดสัญญาณรบกวนในระบบดิจิทัล
แนะนำไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น ตัวแปลงผันสัญญาณ เอ/ดี (A/D) และดี/เอ (D/A)
ปฏิบัติการทดลองสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทฤษฎี / Basic theories of
circuit switching, Boolean algebra, Computer code, Validation errors, Truth
table, Karnaugh map, Wayne map, AND-OR-NOR circuits, Flip-Flop circuits, Counter
circuits, shift register circuits. Various Functions Digital design. Basic
Knowledge about Sequential circuits in a synchronous and asynchronous. Digital
System design using Combination Circuits, Multiplex Circuits, encoding and logic
circuits can be program in various type. Various signal in digital system.
Detection and elimination of noise in digital systems. Introduce the basic
microprocessor, Signal conversion A / D (A / D) and D / A (D / A), experimental
covered in the theory