ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและชนิดของการสัมมนา การกำหนดหัวข้อการสัมมนา  การจัดทำแผนและจัดทำสื่อในการสัมมนา ฝึกปฏิบัติการสัมมนางานออกแบบ ในงานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์โดยเน้นแนวความคิดปรัชญาการพัฒนาและผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมและ  สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน